Dictionaries

Macknight. Campbell. A guide to using BF Matthes, Boegineesch-Hollandsch Woordenboek

Matthes, B.F. 1874 Boegineesch-Hollandsch woordenboek : met Hollandsch-Boeginesche woordenlijst. 's-Gravenhage : Nijhoff.

Matthes, B.F. 1889. Supplement op het Boegineesch-Hollandsch woordenboek. 's-Gravenhage : Nijhoff.